Plan badań realizowanych przez Centrum Inkluzji Społecznej w latach 2022-2024

Na zebraniu Centrum Inkluzji Społecznej w dniu 5 kwietnia 2022 r., Rada Naukowa Centrum, podjęła decyzję o prowadzeniu badań naukowych w następujących obszarach badawczych:

  • analiza stopnia zaradności osób o szczególnych potrzebach w procesie edukacyjnym,
  • nowe wyzwania edukacji włączającej,
  • inkluzja społeczna uchodźców i imigrantów,
  • analiza potrzeb nauczycieli akademickich i pracowników administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie pracy z osobami o szczególnych potrzebach,
  • przekraczanie siebie w idei inkluzji społecznej,
  • bezpieczeństwo osób o szczególnych potrzebach.