1. Misją Centrum Inkluzji Społecznej jest prowadzenie działań zmierzających do włączenia społecznego osób wykluczonych.
  2. Swoją misję Centrum realizuje poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, społecznej i inkluzyjnej oraz poprzez współpracę z podmiotami realizującymi działania w zakresie inkluzji społecznej.
  3. Działania Centrum, w ramach realizacji jego misji, ukierunkowane są na zdefiniowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem i włączeniem społecznym.
Udział w pracach Centrum Inkluzji Społecznej jest otwarty dla wszystkich pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów UPH. Do udziału w pracach Centrum mogą być także włączani pracownicy innych uczelni, instytutów naukowych oraz zewnętrznych podmiotów krajowych i zagranicznych. W pracach Centrum mogą także brać udział osoby, reprezentujące środowiska zawodowe związane z zakresem działalności Centrum.