Centrum Inkluzji Społecznej działa w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach od 2015 r. Zostało powołane przez Rektora dr hab. Tamarę Zacharuk prof. uczelni po pozytywnej opinii Senatu (Uchwała Nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Inkluzji Społecznej) Zarządzeniem Nr 93/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Inkluzji Społecznej.

Powołane Centrum Inkluzji Społecznej podjęło działania zgodnie z nadanym Centrum Regulaminem. Misją Centrum stało się promowanie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz efektywna aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych. Swoja misję Centrum realizowało poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-społecznej w zakresie jakości funkcjonowania systemu oświaty i standardów kształcenia oraz rozwiązywania problemów związanych z realizacją działań na rzecz włączenia społecznego.

Od 1 lutego 2016 r. funkcję Dyrektora Centrum Inkluzji Społecznej pełnił Prof. dr hab. L. Pytka.

 W strukturze Centrum od roku 2016 działała Rada Naukowa Centrum w składzie:

 • dr hab. Lesław Pytka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – przewodniczący Rady Naukowej,
 • dr hab. Emilia Rangiełowa, Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy,
 • dr hab. Larisa Mitina, Rosyjska Akademia Edukacji w Moskwie,
 • dr hab. Inna Fiedotenko, Państwowy Uniwersytet w Tule,
 • dr hab. Syika Chavdarowa-Kostova, Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy,
 • dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr Ewa Jówko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

W ramach Centrum funkcjonował Ośrodek Adaptacji Społecznej Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Zajęcia dla dzieci z ASD prowadził Prof. dr hab. L. Ploch i dr M. Lisowska. W latach 2017-2020 realizowano cykl zadań wolontariackich w zakresie autorskiego programu „Trening umiejętności społecznych w terapii osób z ASD”. W ramach działalności popularyzowano wiedzę i pogłębiano wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a rodzicami wychowującymi dzieci z ASD.

W 2017 roku Zarządzeniem Nr 78/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statusu Centrum Inkluzji Społecznej oraz Regulaminu Organizacyjnego UPH zmieniono status Centrum Inkluzji Społecznej z pozawydziałowej jednostki organizacyjnej na jednostkę organizacyjną Wydziału Humanistycznego. Nadano również nowy Regulamin Centrum. Określono w nim misję Centrum, którą stało się prowadzenie działań zmierzających do włączenia społecznego osób wykluczonych. Misję tę Centrum realizowało poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, społecznej i integracyjnej oraz poprzez współpracę z podmiotami realizującymi działania w zakresie inkluzji społecznej. Do zadań Centrum w tym czasie należało w szczególności:

 • Propagowanie idei inkluzji społecznej;
 • Monitorowanie działań prowadzonych globalnie i lokalnie w zakresie inkluzji społecznej;
 • Badanie etiologii i symptomatologii wykluczenia społecznego oraz wypracowywanie rekomendacji;
 • Identyfikacja trudności i barier w społecznym włączeniu osób wykluczonych
 • Identyfikacja potrzeb osób i grup wykluczonych;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w stosunku do osób pracujących w realiach inkluzji społecznej;
 • Wspieranie pracy szkół w zakresie prowadzenia czynności włączających, w tym opracowywanie i upowszechnianie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób wykluczonych;
 • Wypracowywanie i upowszechnianie we współpracy z partnerami modeli wsparcia osób wykluczonych;
 • Kompleksowe działania na rzecz poprawy społecznego funkcjonowania osób wykluczonych;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się integracją społeczną;
 • Podnoszenie kompetencji społeczności akademickiej UPH w zakresie inkluzji społecznej.

W czasie swojej działalności Centrum Inkluzji Społecznej było miedzy innymi współorganizatorem konferencji „Wyjątkowe jak wszystkie – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 17.04.2018 r., organizatorem szkolenia dla nauczycieli z zakresu savoir-vivre oraz dress code w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością w placówkach oświatowych (realizacja dr E. Jówko), 22.11.2019 r. oraz podęło się przygotowania studentów kierunku pedagogika do wolontariackich działań inkluzyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, czerwiec 2017 r.

Od początku swojego istnienia Centrum Inkluzji Społecznej było współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej organizowanego w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W ramach tej współpracy dotychczas zorganizowano sześć kongresów podejmujących problematykę inkluzji społecznej w wielu wymiarach i obszarach.

VIII Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej „Dostępność i projektowanie uniwersalne w perspektywie pedagogicznej” 20 maj 2021 r. (online).

VII Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej, „Inkluzja społeczna seniorów”, 15 października 2020 r. (online).

VI Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej „Synergia i kompleksowość działań inkluzyjnych w polityce społecznej i edukacyjnej”, 16-17 maja 2019 r.

V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej pt. „Przyszłość inkluzji społecznej - jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieja”, 18-19 kwietnia 2018 r.

IV Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje", 6-7 kwietnia 2017 r.

III Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej, 7-8 kwietnia 2016 r.

Członkowie Rady Naukowej Centrum wchodzili w skład Komitetu Naukowego Kongresu zakreślając nowe obszary badań nad inkluzją społeczną.

Centrum Inkluzji Społecznej współpracowało z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą:

 • „Collegium Medicum” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Akademia Muzyki Tańca i Sztuk Pięknych w Płowdiw w Bułgarii,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Białoruski Państwowy Instytut Technologiczny w Mińsku,
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku,
 • Gabrowski Uniwersytet im „Vasila Aprilova” w Bułgarii,
 • Instytut Psychologii Rosyjskiej Akademii Edukacji w Moskwie,
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Omski Uniwersytet Państwowy im. Fiodora Dostojewskiego w Omsku,
 • Państwowy Instytut Kultury w Moskwie,
 • Petresburski Uniwersytet Pedagogiczny w St. Petersburgu,
 • Smoleński Uniwersytet Państwowy,
 • Uniwersytet im. Assena Zlatarova w Burgas w Bułgarii,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Techniczny w Ankonie we Włoszech,
 • Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Warnie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tule w Rosji,
 • Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy,
 • Uniwersytet Tracki w Stara Zagora, w Bułgarii,
 • Uniwersytet Warszawski IPSiR,
 • Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Obecnie Centrum Inkluzji Społecznej działa zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), statucie UPH i na podstawie regulaminu nadanego w Zarządzeniu Nr 183/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu Centrum Inkluzji Społecznej.

Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba prof. uczelni. Funkcję Dyrektora Centrum Inkluzji Społecznej pełni dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni


Sporządziła Tamara Zacharuk