Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy zeszyt 21 z 2021  Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy zeszyt 21 z 2021


Czasopismo „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” wydawane jest w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od 1997 roku.
Rocznik „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” jest indeksowany w bazie PL ISSN 1689-6416 / ICV 2020: 100,00.
Funkcjonuje w otwartym dostępie;
https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/studentniepelnosprawny/about

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej i otrzymało 20 pkt.
Figuruje na liście czasopism ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.
„Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” wydawany jest regularnie raz w roku. Stosuje się do zasad COPE i zgodnych z nimi procedur recenzyjnych. Zamieszczane artykuły mają bibliografię sporządzoną w alfabecie łacińskim. Przy nazwiskach autorów umieszczany jest identyfikator ORCID, a każdy artykuł posiada numer DOI.
W skład rady redakcyjnej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Również Kolegium Recenzentów jest utworzone z przedstawicieli polskich i zagranicznych uczelni. Redakcja w tym zakresie współpracuje z ośrodkami naukowymi w Bułgarii, Rosji i Słowacji.
Uczelnia od ponad 30 lat kształci studentów z niepełnosprawnością i była pierwszym ośrodkiem naukowym w Polsce, który stworzył dla nich systemowe warunki edukacji. Wśród wielu działań na rzecz włączenia społecznego studentów z niepełnosprawnością znalazła się inicjatywa dotycząca utworzenia czasopisma „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”.
Czasopismo stało się platformą wymiany myśli naukowej badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Odgrywa również istotną rolę w Polsce dając możliwość prezentacji osiągnięć nauczycieli w zakresie edukacji włączającej i tym samym przyczynia się do ich rozwoju oraz samokształcenia. Czasopismo propagując ideę włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kształtuje prawidłowe postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością oraz zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Zamieszczane przez autorów artykuły dotyczą zagadnień inkluzji społecznej i edukacji inkluzyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych z uwzględnieniem edukacji na poziomie wyższym. W artykułach podejmowane są aspekty teoretyczne i praktyczne dotyczące włączenia społecznego dzieci i młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Prezentowane są zarówno doświadczenia krajowe jak i też zagraniczne. Redakcja szczególnie zwraca uwagę na teksty, których podstawa teoretyczna odnosi się do personalizmu.
Periodyk adresowany jest do pracowników naukowych, studentów, nauczycieli i rodziców uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wszystkich zainteresowanych problematyką włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.