Informacja dla uczestników
IX Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej
23-24 maja 2022 r.

"W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa w IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej organizowanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2022 r. w formie hybrydowej.

Tematyka Kongresu
Organizowane przez naszą Uczelnię przedsięwzięcie naukowe odbywające się w ramach Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej trwa nieprzerwanie od 2014 r. Są to spotkania naukowe, które mają na celu poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej inkluzji społecznej w kontekście przemian społecznych i kulturowych.
Ta interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja integruje przedstawicieli z różnych dziedzin nauki.
Każdy miniony Kongres owocował odkrywaniem przez uczestników i organizatorów, nowych, niezbadanych obszarów inkluzji, stawianiem sobie nowych celów w badaniach naukowych i pracy zawodowej.
Celem IX Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej jest ukazanie myśli przedstawicieli nauki oraz praktyków, w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji inkluzyjnej.
Zaplanowano następujące obszary tematyczne do dyskusji:
1. Sens antropologiczny edukacji inkluzyjnej;
2. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;
3. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży nieprzystosowanej i zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym;
4. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dorosłych.

Mamy nadzieję, że spotkanie naukowe, do którego Państwa serdecznie zapraszamy, posłuży wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji inkluzyjnej zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich.
Pokłosiem naszych rozważań będzie wydanie recenzowanych, monografii naukowych (rozdział w monografii punktowany 20 pkt).
Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” (czasopismo punktowane, 20 pkt. na liście ministerialnej, znajdujące się w indeksowanej bazie Copernicus Figuruje na liście czasopism ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Teksty do czasopisma prosimy zamieszczać wyłącznie przez platformę czasopism Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach, zgodnie z wymogami wydawniczymi zamieszczonymi na stronie Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 30.01.2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (link do formularza zgłoszenia znajduje się w treści e-mail).
Teksty rozdziałów oraz oświadczenie autora prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Brak podpisanego oświadczenia autora oraz opłaty za udział w konferencji, jest jednoznaczny z niedopuszczeniem rozdziału do publikacji.

Opłaty:
Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 400 zł
Studenci i doktoranci: 250 zł
Publikacja rozdziału po pozytywnej recenzji (bez uczestnictwa stacjonarnego): 250 zł
Wpłaty prosimy dokonać do dn. 15.02.2021 r. na konto:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
Pekao SA I oddział Siedlce, PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
lub dla gości zagranicznych na konto walutowe:
IBAN: PL84 1240 2685 1978 0010 1464 3201,
Swift banku: PKOPPLPW
Z dopiskiem: IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty związane z procesem wydawniczym, koszty materiałów konferencyjnych, koszty 2 obiadów, barki kawowe, oraz koszty uroczystej kolacji.
Dojazd i zakwaterowanie w gestii uczestników Kongresu.

Komitet Organizacyjny w składzie:
dr Ewa Jówko (609 101 275)
dr Małgorzata Wiśniewska (604 951 478)
dr Bartłomiej Gaik (663 335 305)